Gwarancja

Satysfakcja gwarantowana lub  zwrot pieniędzy.

Oferujemy klientom możliwość wypróbowania produktów SEA-BAND, a w przypadku niezadowolenia z działania nabytego produktu, gwarantujemy zwrot pieniędzy na zasadach zgodnych z poniższym regulaminem.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„SATYSFAKCJA GWARANTOWANA  ”

§ 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ

1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą “SATYSFAKCJA GWARANTOWANA”, zwanej dalej „Akcją”, jest Salus International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. Pułaskiego 9, NIP 6340125442, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego pod numerem KRS 0000143136, zwana dalej „Organizatorem”.

1.2. Akcja będzie trwała do dnia 31 grudnia 2020 roku, z zastrzeżeniem punktu 1.3.

1.3. Przed upływem terminu, o którym mowa w punkcie 1.2., Organizator może postanowić o przedłużeniu czasu trwania Akcji, o czym ogłosi publicznie poprzez informację na stronie internetowej: www.opaskinanudnosci.pl .

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1. Akcja dotyczy zakupu opasek akupresurowych SEA-BAND dla dorosłych lub SEA-BAND dla dzieci w aptekach ogólnodostępnych oraz innych punktach sprzedaży. Akcja nie obejmuje produktów przecenionych ze względu na ich niepełnowartościowość. Akcja przeznaczona jest wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nabywających wyżej wymienione produkty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jako konsumenci w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego.

2.2. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy spółek należących do grupy kapitałowej Organizatora.

2.3. Uczestnik ma prawo, a nie obowiązek uczestniczenia w Akcji.

2.4. Warunkiem udziału w Akcji jest zakup przez uczestnika w czasie trwania Akcji opasek akupresurowych SEA-BAND dla dorosłych lub SEA-BAND dla dzieci oraz zachowanie paragonu lub faktury dokumentującej ich nabycie.

2.5. Osoby, które spełniły warunki uczestnictwa w Akcji, o których mowa w niniejszym § 2, uprawnione będą do przystąpienia do Akcji i uzyskania zwrotu kosztu jednorazowego nabycia produktu opasek akupresurowych SEA-BAND dla dorosłych lub SEA-BAND dla dzieci w przypadku niezadowolenia z działania nabytego produktu, tj. produkt pomimo użytkowania zgodnie z instrukcją dołączoną do opakowania nie niweluje w wystarczającym stopniu  mdłości i nudności (związanych z chorobą lokomocyjną, ciążą), czy mdłości towarzyszące bólom migrenowym lub chemioterapii,

2.6. Zgłoszenia dotyczące zwrotu kosztu jednorazowego nabycia produktu opasek akupresurowych SEA-BAND dla dorosłych lub SEA-BAND dla dzieci powinny być przesyłane przez Uczestnika akcji bezpośrednio na adres: Salus International Sp. z o.o., Pułaskiego 9, 40-273 Katowice, w terminie do 7 dni od dnia zakończenia Akcji.

Zgłoszenia powinny zostać przesłane listem poleconym. Zgłoszenie powinno obejmować:

1)      imię i nazwisko uczestnika Akcji,

2)      adres zamieszkania uczestnika Akcji oraz, ewentualnie, inny adres do korespondencji,

3)      adres e-mail, za pośrednictwem którego Organizator przekaże uczestnikowi informację o zwrocie kosztu jednorazowego nabycia SEA-BAND dla dorosłych lub SEA-BAND dla dzieci albo przyczyny uzasadniające brak zwrotu,

4)      zgodę uczestnika Akcji na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji Akcji,

5)      podanie we wniosku uzasadnienia zwrotu kosztu jednorazowego nabycia produktu opasek akupresurowych SEA-BAND dla dorosłych lub SEA-BAND dla dzieci wskazując na przyczyny niezadowolenia z jego użytkowania,

6)      oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z niniejszym Regulaminem Akcji,

7)      własnoręczny podpis uczestnika Akcji.

Do zgłoszenia uczestnik Akcji powinien dołączyć:

1)      produkt opasek akupresurowych SEA-BAND dla dorosłych lub SEA-BAND dla dzieci,

2)      oryginał paragonu lub faktury dokumentującej nabycie opasek akupresurowych SEA-BAND dla dorosłych lub SEA-BAND dla dzieci.

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu. Formularz zgłoszenia można także pobrać w stronie internetowej www.opaskinanudnosci.pl .

2.7. Zgłoszenie powinno dojść do Organizatora w terminie 30 dni od dnia zakupu opasek akupresurowych SEA-BAND dla dorosłych lub SEA-BAND dla dzieci.

§ 3. WERYFIKACJA I REALIZACJA ZGŁOSZEŃ

3.1. Weryfikacji Zgłoszeń dokonywać będzie Organizator.

3.2. W przypadku, gdy zgłoszenie nie będzie spełniać warunków (nie spełnienie przynajmniej jednego z punktów Par.2) do zwrotu kosztu jednorazowego nabycia produktu opasek akupresurowych SEA-BAND dla dorosłych lub SEA-BAND dla dzieci, bądź będzie spóźnione, Organizator w ciągu 21 dni, licząc od dnia następującego po dniu otrzymania zgłoszenia, wyśle uczestnikowi odpowiedź na wskazany przez uczestnika adres e-mail lub telefon.

3.3. Uczestnicy Akcji, którzy prześlą prawidłowe i uzasadnione zgłoszenie, otrzymają zwrot kosztu brutto jednorazowego (na podstawie jednego paragonu albo faktury) zakupu jednej pary opasek akupresurowych SEA-BAND dla dorosłych lub SEA-BAND dla dzieci , co obejmuje cenę opasek akupresurowych SEA-BAND dla dorosłych lub SEA-BAND dla dzieci. Kwota zwrotu kosztu zakupu nie może przekroczyć kwoty 50,00 zł. Zwrot dokonany będzie na wskazany przez uczestnika Akcji numer rachunku bankowego.

3.4. W razie nadesłania w jednym zgłoszeniu kilku dowodów nabycia produktu opasek akupresurowych SEA-BAND dla dorosłych lub SEA-BAND dla dzieci, zwrot będzie dotyczyć nabycia jednego produktu, opiewającego na kwotę najwyższą, z zastrzeżeniem, że kwota zwrotu będzie nie wyższa niż wskazana w punkcie 3.3.

3.5. Jeden uczestnik Akcji może przesłać tylko jedno zgłoszenie. W razie przesłania wielu zgłoszeń przez jednego uczestnika, uwzględniane będzie pierwsze otrzymane przez Organizatora.

3.6. Punkty sprzedaży opasek akupresurowych SEA-BAND dla dorosłych oraz SEA-BAND dla dzieci nie biorą udziału i nie są zaangażowane w rozpatrywanie zgłoszeń Uczestników oraz zwrot kosztu zakupu. Udział punktów sprzedaży w Akcji kończy się wraz z chwilą sprzedania produktów objętych Akcją.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem: www.opaskinanudnosci.pl .

4.2. Dane podane przez uczestników Akcji są zbierane, przetwarzane i wykorzystywane przez SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust.1 litera b z dnia 27 kwietnia 2016 r.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.    Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji Akcji. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy. Masz prawo do żądania od SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o. dostępu do danych osobowych dotyczących Ciebie oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych.

Zawsze w razie wątpliwości odnośnie swoich danych możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: Pan Tomasz  Cygan, e-mail iod@salusint.com.pl , tel. 694–429–337. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).

Twoje dane będą przetwarzane w trakcie trwania umowy i po jej zakończeniu tak długo jak wymagają tego odpowiednie przepisy prawa oraz tak długo jak jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.

4.3. Udział uczestnika w Akcji oznacza akceptację przez niego zasad Akcji zawartych w niniejszym regulaminie.

Pobierz formularz zwrotu produktu (dostępne są dwa formaty):
formularz_zwrotu_produtku.docx
formularz_zwrotu_produtku.pdf