Nudności i torsje pooperacyjne oraz towarzyszące chemioterapii

Mdłości pooperacyjne stanowią  ogromny problem terapeutyczny, nie tylko ze względu na wiążące się z nimi duże ryzyko rozwoju groźnych dla życia powikłań ale także dlatego, iż w znaczący sposób obniża jakość życia chorych. Nudności i wymioty należą do najczęstszych skutków ubocznych chemioterapii. Ich przyczyną jest podrażnienie przez cytostatyki ośrodka wymiotnego w mózgu i/lub błony śluzowej żołądka. Dolegliwości te zazwyczaj można powstrzymać lub przynajmniej złagodzić. Istnieje szereg leków przeciwwymiotnych jednak żaden z nich nie wykazuje zadowalającej skuteczności.

Pomimo zaawansowanych technik medycznych, wielu pacjentów nadal cierpi na mdłości i wymioty po operacjach w znieczuleniu ogólnym, szczególnie, gdy podawane im są również leki przeciwbólowe.
Ciągłe uczucie mdłości może oznaczać konieczność, dłuższego niż zakładany, pobytu pacjenta w szpitalu, szczególnie w przypadku zabiegów chirurgii jednego dnia.

Wpływ opasek akupresurowych Sea-Band na nudności i torsje pooperacyjne.

Opaski akupresurowe Sea-Band mogą w takich przypadkach zapobiegać mdłościom, zaleca się więc omówienie z lekarzem możliwości skorzystania z tej metody.

Pielęgniarki i lekarze zachęcają do stosowania opasek Sea-Band, aby pomóc pacjentom opanować te symptomy i – w rezultacie – kontrolować reakcję na leczenie i powrót do zdrowia.
W celu zapobiegania i zmniejszania mdłości w opaskach Sea-Band zastosowano sprawdzoną i przetestowaną zasadę akupresury.
Oddział Radioterapii i Onkologii Szpitala San Gerardo, Monza, Mediolan Włochy, 2006 G.Gardani, R. Cerrone, C.Biella, L.Mancini, E.Proserprio, M.Casiraghi
Badanie dotyczyło 40 pacjentów z zaawansowanym rakiem u których występowały nieuleczalne objawy wymiotne wywołane chemioterapią. Wykonywano akupresurę polegającą na stymulacji punktu P6 przez co najmniej 6 godzin dziennie od początku chemioterapii. Podejście terapeutyczne zostało dobrze przyjęte przez wszystkich pacjentów.
Ewidentna poprawa objawów wymiotnych została uzyskana u 28/40 (70%) pacjentów, bez znaczących różnic w odniesieniu do histopatologii guza czy programu chemioterapii.

Wnioski: To wstępne badanie wskazuje, że podejście bioenergetyczne za pomocą akupresury punktu P6 może być skuteczne w leczeniu wymiotów wywołanych chemioterapią, odpornych na konwencjonalne strategie farmakologiczne.

Oryginalne angielskie opaski akupresurowe Sea-Band to doskonałe rozwiązanie na hamowanie mdłości spowodowanych chemioterapią.

GWARANTUJEMY 100% SATYSFAKCJI Z DZIAŁANIA OPASEK AKUPRESUROWYCH SEA-BAND LUB ZWRACAMY PIENIĄDZE.

Szczegóły: Regulamin akcji promocyjnej -kliknij

Szczegółowe testy kliniczne

Ocena opaski na nadgarstek Sea-Band w złagodzeniu nudności i wymiotów u pacjentów poddawanych chemioterapii

Katerina Sergio, Wydział Onkologii Medycznej, Uniwersytet Southampton, 1991.

STRESZCZENIE

Cel

Ocena za pomocą badania krzyżowego metodą pojedynczej ślepej próby czy akupresura przy użyciu opaski Sea-Band na punkt nadgarstka P6 (leczenie aktywne) w porównaniu do akupresury na punkt kostki u nogi (leczenie pozorne) zmniejsza nudności i wymioty u pacjentów poddawanych chemioterapii.

Metoda

Pacjenci poddawani chemioterapii w szpitalu RHS zostali poproszeni o uczestnictwo w badaniu

w trakcie swoich kolejnych dwóch cyklów leczenia. Podczas jednego leczenia pacjenci mieli założone opaski na obu nadgarstkach w sposób ciągły przez  siedem dni, a podczas drugiego leczenia mieli założone opaski na obu kostkach u nogi. Leczenia opaską na nadgarstkach i kostkach były randomizowane. W trakcie noszenia opasek pacjenci zostali poproszeni o codzienne zapisywanie objawów w dzienniczku pacjenta. Po zakończeniu noszenia opasek

w obu miejscach, pacjenci zostali poproszeni o wypełnienie kwestionariusza dotyczącego ich preferencji odnośnie leczenia opaską na nadgarstkach w porównaniu do leczenia opaską na kostkach. Przez cały okres badania, pacjenci otrzymywali swoje zwykłe leki przeciwwymiotne.

Wyniki
105 pacjentów przystąpiło do badania
67 pacjentów zakończyło badanie
38 pacjentów wycofało się

Analiza kwestionariuszy wykazała, że 49% pacjentów stwierdziło, że akupresura punktu P6 zapewniła lepszą kontrolę nudności i wymiotów, 17% pacjentów stwierdziło, że akupresura pozorna zapewniła lepszą kontrolę powyższych objawów, a 34% pacjentów nie dostrzegło różnicy pomiędzy dwoma rodzajami akupresury. Dzienniczki pacjenta wykazały, że punkt P6   był skuteczniejszy od akupresury pozornej w złagodzeniu mdłości, nudności, nastroju i stanu ogólnego w grupie z dużą intensywnością wymiotów.

Wnioski

Akupresura punktu P6 stanowi dobrą metodę do uzupełnienia konwencjonalnej terapii przeciwwymiotnej dla pacjentów poddawanych chemioterapii, szczególnie tych z dużą intensywnością wymiotów. Zaleca się włączyć standardowy schemat leczenia przeciwwymiotnego do chemioterapii, podlegający dalszemu opracowaniu.

Wpływ akupresury na nudności i wymioty wywołane chemioterapią u pacjentów chorych na raka

G. GARDANI, R. CERRONE, C. BIELLA, L. MANCINI, E. PROSERPIO, M. CASIRAGHI, O. TRAVISI M. MEREGALLI, P. TRABATTONI, L. COLOMBO, L. GIANI, M. VAGHI, P. LISSONI

Oddział Radioterapii i Onkologii Szpitala San Gerardo, Monza, Mediolan, Włochy

Streszczenie

Cel: Kortykosteroidy, środki antydopaminergiczne i antagoniści receptora 5-HT3 są najpowszechniej stosowanymi lekami w leczeniu wymiotów wywołanych chemioterapią. Zaczęto również stosować akupunkturę i akupresurę w celu wywołania działania przeciwwymiotnego. Celem tego badania była ocena skuteczności akupresury w leczeniu wymiotów wywołanych chemioterapią, u pacjentów odpornych na standardowe terapie przeciwwymiotne.

Metody: Badanie dotyczyło 40 kolejnych pacjentów z zaawansowanym rakiem, u których występowały nieuleczalne objawy wymiotne wywołane chemioterapią. Rak jelita grubego, rak płuc i rak piersi stanowiły najczęstsze nowotwory u naszych pacjentów. W zależności od histotypu guza, pacjenci zostali poddani schematowi chemioterapii, otrzymując środki cytostatyczne wywołujące wymioty, w tym zawierające cisplatynę i   antracykliny. Wykonywano akupresurę polegającą na symulacji punktu PC6 przez co najmniej 6 h/dziennie od początku chemioterapii.

Wyniki: Podejście terapeutyczne zostało dobrze przyjęte przez wszystkich pacjentów. Ewidentna poprawa objawów wymiotnych została uzyskana u 28/40 (70%) pacjentów, bez znaczących różnic w odniesieniu do histotypu guza czy typu środka chemioterapeutycznego.

Wnioski: To wstępne badanie wskazuje, że podejście bioenergetyczne za pomocą akupresury punktu PC6 może być skuteczne w leczeniu wymiotów wywołanych chemioterapią, odpornych na konwencjonalne strategie farmakologiczne, jak poprzednio wykazano w przypadku występowania wymiotów podczas ciąży.

Otrzymano 9 października, 2006. Zaakceptowano do publikacji 17 listopada, 2006.

Efekty akupresury punktu P6 w zapobieganiu nudności

i wymiotów wywołanych chemioterapią u pacjentów chorych na raka piersiê

A. Molassiotis a,Ú, A.M. Helin b, R. Dabbour a, S. Hummerston c

a Szkoła Pielęgniarek, Położnych i Opieki Społecznej, Uniwersytet Manchester,

Coupland III, Coupland Street, Manchester M13 9PL, Wielka Brytania

b Szkoła Pielęgniarek, Uniwersytet Nottingham, Nottingham, Wielka Brytania

c Szpital Miejski, Nottingham, Wielka Brytania

STRESZCZENIE

Wstęp: Nudności a w mniejszym stopniu wymioty stanowią jeden z poważnych problemów klinicznych przy stosowaniu chemioterapii u do 60% pacjentów, zgłaszających nudności pomimo stosowania leków przeciwwymiotnych. Połączenie leków przeciwwymiotnych z innymi niefarmakologicznymi metodami leczenia może się okazać bardziej skuteczne w zmniejszeniu nudności od leczenia samymi lekami przeciwwymiotnymi. Dlatego, celem bieżącego badania była ocena skuteczności stosowania akupresury punktu P 6 (Neiguan) w leczeniu nudności i wymiotów wywołanych chemioterapią.

Metody: randomizowane badanie kontrolne. Akupresura była stosowana przy użyciu opasek na nadgarstek (Sea-BandTM), które pacjenci w grupie eksperymentalnej musieli nosić przez 5 dni po stosowaniu chemioterapii. Wszyscy pacjenci codziennie przez 5 dni byli poddawani ocenie pod kątem nudności, odruchów wymiotnych i wymiotów. Trzydziestu sześciu pacjentów ukończyło badanie w dwóch ośrodkach w Wielkiej Brytanii, z których 19 było przydzielonych do grupy kontrolnej, a 17 do grupy eksperymentalnej.

Wyniki: Stwierdzono, że doznania nudności i odruchów wymiotnych oraz występowanie i zaburzenia nudności, wymiotów i odruchów wymiotnych były znacznie niższe w grupie eksperymentalnej w porównaniu do grupy kontrolnej (P < 0,05). Jedynym wyjątkiem były doznania wymiotów, które były bliskie znamienności statystycznej (P = 0,06).

Wnioski: Wyniki wskazują na ważną rolę bezpiecznych i wygodnych niefarmakologicznych terapii uzupełniających, takich jak akupresura, w leczeniu złożonych objawów nudności i wymiotów wywołanych chemioterapią.

ê Badanie było finansowane z grantu  Europejskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych.

MINERVA MEDICA 2006;97

Stosowanie opasek akupresurowych redukuje mdłości pooperacyjne.

K. Phillips and L. Gill, Wycombe General Hospital, High Wycombe. Wielka Brytania, 1994

WSTĘP

Mdłości i wymioty pooperacyjne stanowią częste objawy u pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym. Główne przyczyny obejmują zastosowanie środków znieczulających, porażenną niedrożność jelit i podawanie opioidowych środków przeciwbólowych. W celu złagodzenia tych objawów często przepisuje się leki przeciwwymiotne.

Akupresura stanowi odmianę akupunktury polegająca na stałym ucisku punktów akupunkturowych bez nakłuwania skóry. Sea-Bands to opaski z elastycznego materiału z małym plastikowych elementem uciskowym na wewnętrznej stronie, który wywiera stały nacisk na punkt akupresurowy P6 (Nei-Kuan). Wykazano skuteczność przeciwwymiotną opasek u pacjentów poddawanych chemioterapii cytotoksycznej, ciężarnych cierpiących na mdłości poranne oraz osób z chorobą lokomocyjną. Zainteresowanie zwalczaniem mdłości pooperacyjnych jest znaczne, przy czym zmierza się również ku wykonywaniu zabiegów chirurgicznych w trybie dziennym przy minimalnej inwazyjności.

Przeprowadzono badanie w celu określenia, czy zastosowanie opasek istotnie redukuje mdłości i wymioty. Pacjentów poproszono o zapisywanie swoich doświadczeń w zakresie odczuwanych mdłości i nudności poprzez zaznaczanie ich na analogowej linii wskazującej poziom odczuwanych mdłości, na której jeden koniec linii oznaczał bardzo dokuczliwe mdłości (wartość = 10), a drugi brak jakichkolwiek mdłości (wartość = 0). Odnotowywano także rodzaj przepisanego leku przeciwwymiotnego oraz liczbę podanych dawek.

PODSUMOWANIE

Do badania zrandomizowano 80 przypadków ginekologicznych zabiegów chirurgicznych, gdyż o tych pacjentkach mówi się, że mają tendencje do odczuwania mdłości. 40 pacjentek zaproszono do zastosowania ciągłej akupresury za pomocą opasek Sea-Bands, a pozostałe 40 dopasowano pod względem wieku i rodzaju operacji, tworząc grupę kontrolną. Nie zaoferowano im żadnego alternatywnego leczenia przedoperacyjnego.

Uczestniczki badania poproszono o ocenę poziomu mdłości na liniowej, analogowej skali 2 dni po operacji. Poziom mdłości oceniano, mierząc całkowity spadek ilości leków przeciwwymiotnych podawanych pooperacyjnie.

Analiza statystyczna badania wyraźnie wykazała, że u pacjentek noszących opaski doszło do istotnej redukcji mdłości i wymiotów, odczuwały one nudności przez krótszy czas i podawano im mniej dawek leków przeciwwymiotnych niż w grupie kontrolnej. Pacjentki z opaskami Sea-Bands otrzymały 15,5% mniej dawek leków przeciwwymiotnych.

TERAPIE UZUPEŁNIAJĄCE W MEDYCYNIE (2007) 15, 3—12

Ocena akupresury w kontekście redukowania mdłości i wymiotów pooperacyjnych

V. Sdrani, P. Stamatopoulos, Galenus (Greece) 1997; 39:300-308

PODSUMOWANIE

Akupunkturę w postaci nacisku na nadgarstek zastosowano u pacjentów, którzy zostali poddani poważnym ginekologicznym zabiegom chirurgicznym w celu określenia jej działania na pooperacyjne mdłości i wymioty. Akupresurę zastosowano na wewnętrznej stronie nadgarstków za pomocą elastycznych opasek SEA-BANDS w punkcie P6, który odpowiada szóstemu meridianowi ciała. Pacjentów podzielono na 3 grupy. Akupresurę zastosowano w grupie OB (v=25) godzinę przed oceną zabiegu chirurgicznego i sześć godzin po operacji. W grupie OA (v=25) przed znieczuleniem podano dożylnie przeciwwymiotny środek domperidon (4 mg). Grupa OE (v=25) stanowiła grupę kontrolną. Wymioty, mdłości i niepokój u pacjentów oceniono w pierwszej, trzeciej i szóstej godzinie po zabiegu. Dwa ostatnie objawy oceniono na 5-stopniowej skali, na której 1 oznaczało brak mdłości i niepokoju, a 5 bardzo intensywne mdłości i niepokój. Analiza statystyczna wyników została wykonana metodą jednoczynnikową ANOVA i testem z.

Rezultaty wykazały, że jedynie 24,4% osób z grupy OB i 23% osób z grupy OA doświadczyło wymiotów, co stanowi statystycznie istotną różnicę w stosunku do grupy OE, w której wymioty wystąpiły u 64% pacjentów. Mdłości uległy mniejszej redukcji u pacjentów OB (68,4%), co stanowiło statystycznie istotną różnicę w stosunku do grup OA (52%) i OE (100%).

Badanie dowiodło, że akupresura znacznie łagodzi pooperacyjne mdłości u 75,6% pacjentów i wiąże się z mniejszymi mdłościami (31,6%) w przypadku jej zastosowania przedoperacyjnego jako alternatywy dla leczenie przeciwwymiotnego   u pacjentów poddawanych poważnym ginekologicznym zabiegom chirurgicznym.

Akupresura punktu P6 może łagodzić mdłości i wymioty po ginekologicznych zabiegach chirurgicznych: badanie skuteczności z udziałem 410 kobiet

Alkaissi A, Evertsson K, Johnsson VA, Ofenbartl L, Kalman S. Department of Anaesthesiology and Intensive Care, University Hospital in Linköping, Linköping, Szwecja

Canadian Journal of Anaesthesia, 2002 Dec;49(10):1034-9

PODSUMOWANIE

CEL: Badanie skutków symulacji zmysłowej punktu P6 w łagodzeniu pooperacyjnych mdłości i wymiotów po ginekologicznym zabiegu chirurgicznym w codziennych warunkach klinicznych (badanie skuteczności).

METODYKA: Do prospektywnego, konsekutywnego, randomizowanego, wieloośrodkowego badania z kontrolą placebo prowadzonego metodą podwójnie ślepej próby z grupą referencyjną włączono 410 kobiet poddanych znieczuleniu ogólnemu do planowanego ginekologicznego zabiegu chirurgicznego. W jednej grupie stosowano obustronną akupresurę punktu P6 (n = 135), a w drugiej podobny nacisk na obustronne punkty niebędące punktami akupresurowymi (n = 139). Trzecia grupa (n = 136) posłużyła jako grupa referencyjna. Dokonywano oceny na skali mdłości (0-6), wymiotów, bólu i zadowolenia z leczenia. Pierwszorzędnym punktem końcowym była odpowiedź całkowita, czyli brak mdłości, wymiotów i leków doraźnych przez 24 godziny. Wyniki poddano analizie poprzez zastosowanie regresji logistycznej wskaźników leczenia, typu operacji i wskaźnika ryzyka pooperacyjnych mdłości i wymiotów jako zmiennych wyjaśniających.

WYNIKI: Całkowita odpowiedź była częstsza w grupie akupresury punktu P6 niż w grupie referencyjnej (P = 0,0194). Z kolei występowanie pooperacyjnych mdłości i wymiotów w grupie referencyjnej wynosiło 46%, w grupie, w której stosowano ucisk na punkt nieakupunkturowy 38%, a w grupie akupresury punktu P6 33%. Spadek z 46% do 33% był istotny statystycznie. Biorąc pod uwagę oddzielnie przypadki zabiegów pochwowych spadek występowania dolegliwości wynosił od 36% do 20% (P = 0,0168). Odpowiadający mu spadek z 59% do 55% w przypadku chirurgii laparoskopowej nie był istotny statystycznie.

WNIOSEK: Akupresura punktu P6 jest nieinwazyjną metodą, która może znaleźć zastosowanie jako leczenie przeciwwymiotne w okresie przeprowadzania ginekologicznego zabiegu chirurgicznego.

Dlaczego warto kupić !

– sprawdzone – od 20 lat na rynku angielskim, obecne w 50 krajach na świecie.
– skuteczne – skuteczność potwierdzona kilkudziesięcioma testami klinicznymi.
brak skutków ubocznych.
do wielokrotnego użytku (możliwość prania).

Gdzie kupieć opaski Sea-Band

Opracowania referencyjne:
• Canova G. Sea-Band Trial in Motion Sickness (Test Sea-Band w chorobie lokomocyjnej). Szpital San Carlo Borromeo – Włochy (1990)

• Gianni Allais, Sara Rolando, Ilaria Castagnoli Gabellari Accupressure in the control of migraine-associated nausea (Akupresura w leczeniu nudności migrenowych). Centrum Leczenia Bólu Głowy u Kobiet, Turyn – Włochy (2012)
• De Aloysio D, Penacchioni P. Morning sickness control in early pregnancy by Neiguan point acupressure (Kontrola mdłości porannych we wczesnej fazie ciąży poprzez akupresurę punktu Neiguan). Obstet & Gynecology październik 1992; 80(5):852-4
• Stainton MC. RN, DNS, Neff EJA. RN, Phd. „The efficacy of Sea-Bands for the control of nausea & vomiting in pregnancy” (Skuteczność opasek Sea-Band w zapobieganiu mdłościom i wymiotom w czasie ciąży). Healthcare for Women International 1994 15: 563-575 – Kanada.
• Werntoft E. „The effect of acupressure on nausea & vomiting in pregnancy” (Wpływ akupresury na mdłości i wymioty w okresie ciąży) – randomizowane badanie z kontrolą placebo. Uniwersytet w Kalmar, Wydział Nauk Przyrodniczych 2001 Szwecja
• Segiou K. „An evaluation of The Sea-Band in alleviating nausea and vomiting in patients receiving chemotherapy” (Ocena opasek Sea-Band w łagodzeniu mdłości i wymiotów u pacjentów poddawanych chemioterapii) Wydział Onkologii Medycznej, Uniwersytet w Southampton 1991 – Wielka Brytania
• Akhtar S. „An evaluation of the Sea-Band in alleviating nausea & vomiting in patients with advanced cancer” (Ocena opasek Sea-Band w łagodzeniu mdłości i wymiotów u pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową). Wydział Onkologii Medycznej, Uniwersytet w Southampton 1991 – Wielka Brytania
• Bayreuther J, Lewith GT, Pickering R. A double-blind cross-over study to evaluate the effectiveness of acupressure at Pericardium 6 (P6) in the treatment of early morning sickness (EMS). Complementary Therapies in Medicine (Podwójnie ślepe badania krzyżowe oceniające skuteczność akupresury Pericardium 6 (P6) w leczeniu mdłości porannych (EMS). Terapie komplementarne w medycynie). 1994 – Wielka Brytania.
• Phillips K, Gill L. The use of simple acupressure bands reduces post-operative nausea. Complementary Therapies in Medicine (Stosowanie opasek akupresurowych redukuje mdłości pooperacyjne. Terapie komplementarne w medycynie) 1994 – Wielka Brytania.
• Sdrani V, Stamatopoulos P. „Evaluation of acupressure in reducing post-operative nausea and vomiting” (Ocena akupresury w kontekście redukowania mdłości i wymiotów pooperacyjnych) 1997 Galenus (Grecja).
• Harmon D, Gardiner J, Harrison R, Kelly A. „Acupressure & the prevention of nausea & vomiting after laparoscopy” (Akupresura a zapobieganie mdłościom i wymiotom po laparoskopii). British Journal of Anaesthesia 1999 – Wielka Brytania
Więcej informacji na temat badań referencyjnych można uzyskać w Salus International Sp. z o.o.

Opaski akupresurowe przeciw mdłościom Sea-Band są zarejestrowane jako wyrób medyczny.