Poranne mdłości

Poranne mdłości należą do mało przyjemnych dolegliwości ciążowych. Według danych statystycznych ok.80% kobiet w ciąży cierpi z powodu nudności i (lub) wymiotów.

70% spośród nich szuka alternatywnych rozwiązań.

Stopień nasilenia nudności różni się u poszczególnych kobiet. Aż 5% ciężarnych doświadcza mdłości do samego porodu. Wbrew nazwie, „poranne mdłości” mogą pojawić się o różnych porach dnia.

Oryginalne angielskie opaski akupresurowe Sea- Band to idealne rozwiązanie dla wszystkich osób cierpiących na dolegliwości związane z chorobą lokomocyjną, porannymi mdłościami w okresie ciąży, mdłości migrenowych oraz skutkami ubocznymi chemioterapii i innych zabiegów medycznych.

Zasada działania opasek akupresurowych SEA-BAND -kliknij

GWARANTUJEMY 100% SATYSFAKCJI Z DZIAŁANIA OPASEK AKUPRESUROWYCH SEA-BAND LUB ZWRACAMY PIENIĄDZE.

Szczegóły: Regulamin akcji promocyjnej -kliknij

PIERWSZE TESTY SKUTECZNOŚCI SEA-BAND  PRZEPROWADZONE W POLSCE

Ocena skuteczności opasek Sea Band w niwelowaniu   nudności i wymiotów u ciężarnych.

Karina Matusiak, Romuald Dębski, II Klinika Położnictwa i Ginekologii CMKP,

Szpital Bielański, Warszawa, ul Cegłowska 80

WSTĘP

Nudności i wymioty wikłają nawet do 80% wczesnych ciąż (nausea or vomiting in early pregnancy – NVP).[1,4,5] Pojawiają się najczęściej ok. 5-10 tygodnia ciąży. Uważane są za najbardziej uciążliwe dolegliwości, jakie towarzyszą jej początkom. Zwykle nudności  i wymioty są rozciągnięte w czasie i utrzymują się kilka tygodni. Dodatkowo pacjentki często podają, że znacząco ograniczają codzienne funkcjonowanie w wielu sferach – pracę zawodową, obowiązki domowe, czy funkcje rodzicielskie.

Nudności, mimo że często w piśmiennictwie opisywane jako poranne, najczęściej utrzymują się przez cały dzień [2,3] i ustępują ok 20-22Hbd, a u 10% kobiet obecne są  przez całą ciążę.[3] W przypadku, gdy  doprowadzają do odwodnienia i ketonurii o nasileniu wymagającym leczenia szpitalnego oraz dożylnego uzupełniania płynów, mówimy o niepowściągliwych wymiotach ciężarnych (HG, hyperemesis gravidarum). Zaburzenie to wciąż pozostaje słabo poznane, dlatego obowiązujące obecnie strategie leczenia opierają się na łagodzeniu objawów i zapobieganiu powikłaniom.

NVP najbardziej nasilone są w I trymestrze ciąży – okresie embriogenezy.  Stąd też pacjentki często obawiają się stosowania leków, a chętnie sięgają po rozwiązania niefarmakologiczne. Jednym z nich jest zaczerpnięta z medycyny chińskiej, znana od ponad XXIII stuleci stymulacja punktu P6 (pericardium 6; zwany także Nei Kuan lub Nei Guan)[6] odpowiadającego za niwelowanie nudności i wymiotów. Jest on zlokalizowany na wewnętrznej powierzchni przedramienia, ok. 4,5-5,0cm powyżej nadgarstka, między mięśniem zginaczem nadgarstka promieniowym, a ścięgnami mięśnia dłoniowego długiego. Wiele badań wykazało skuteczność tej metody w terapii nudności i wymiotów pooperacyjnych (postoperative nausea and vomiting, PONV),czy związanych ze stosowaniem chemioterapii. Przegląd Cochrane wykazał sprzeczne wyniki jeśli chodzi o NVP.[7] Jednak badania przeprowadzone później wskazują na skuteczność tej metody w zapobieganiu i niwelowaniu nudności i wymiotów ciężarnych. [8,9]

CEL

Celem badania była ocena skuteczności stymulacji punktu P6 poprzez jego akupresurę za pomocą opasek Sea Band w niwelowaniu  nudności  i wymiotów  u ciężarnych, będących pacjentkami Poradni Przyszpitalnej Szpitala Bielańskiego w Warszawie.

METODA

Badanie prowadzono od początku marca do końca kwietnia 2014r. Ciężarne, będące pod opieką Przychodni Przyszpitalnej, które zgłaszały nudności i wymioty otrzymywały opaski  Sea Band na okres tygodnia. Działanie opasek opiera się na akupresurze – ucisku na punkt P6. Pacjentki miały je nosić przez okres tygodnia. Każdego dnia zaznaczały w ankiecie stopień nasilenia nudności oraz wymiotów stosując skalę VAS od 1 do 10 (gdzie 1-oznaczał brak, 10-ekstremalnie silne). Ocena była dokonywana każdego dnia o tej samej porze –wieczorem. Po tygodniu podsumowywały ankietę i zwracały ją wraz z opaskami lekarzowi prowadzącemu.  W czasie badania pacjentki nie stosowały innych form terapii NVP.

WYNIKI

Badaniem objęto 31 pacjentek (N=31), w wieku  28-44 lat; w ciążach o zaawansowaniu między 6Hbd  a 14 Hbd.  Większość badanych (74%)  oceniła wstępne nasilenia nudności  na 7-8 w przytoczonej powyżej skali.(ryc. 1)Pierwszego dnia badania  19% (6 pacjentek) stwierdziło poprawę (zmniejszenie nasilenia o 1-2 stopnie); 61,2% nie zauważyło żadnej zmiany.(ryc. 2)

Tabela 1. Charakterystyka badanej grupy

Ryc. 1 Nasilenie nudności i wymiotów przed rozpoczęciem stosowania Sea Band

Ryc.2 Stopień zmniejszenia dolegliwości po I dniu stosowania Sea-Band

Około 65% (20 z 31) pacjentek podało znaczne zmniejszenie dolegliwości – nudności ustępowały zupełnie lub pozostawały na nieznacznym poziomie 7. dnia badania (wg skali poziom 1-3). U 7 badanych wystąpiła niewielka poprawa – zmniejszenie nasilenia nudności o 1-2 punkty. Natomiast u 4 (13%) dolegliwości utrzymywały się na niezmienionym poziomie przez cały okres badania. (ryc. 3)

Ryc.3 Nasilenie nudności i wymiotów – zakończenie badania.

Ryc.4 Zestawienie nasilenia nudności i wymiotów w czasie badania; odpowiednio na początku badania, po I dobie, na zakończenie badania.

Większość pacjentek (64,5%) stwierdziła, że poleciłaby tę metodę innym ciężarnym. Niemniej jednak, ok. 13% podało, że w czasie badania występowały zawroty głowy. Pojawiały się pod koniec dnia i zmuszały do okresowego ( 1-2 godzin) zdjęcia opasek.

DYSKUSJA

Nudności i wymioty ciężarnych stanowią najczęstsze dolegliwości zgłaszane przez pacjentki we wczesnej ciąży.[10] Zwykle występują między 6 a 12 tygodniem ciąży, jednak często utrzymują się do 20 tygodnia lub dłużej – ok. 20% pacjentek. [11] Mogą w istotny sposób wpływać na codzienną aktywność, także zawodową. Patomechanizm nie został do końca poznany. Wiadomo, że sama ciąża wiąże się ze spowolnioną motoryką jelita oraz opóźnionym opróżnianiem żołądka. Wynika to z działania progesteronu, zmniejszającego napięcie mięśni. Zjawisko to nie leży jednak u podstawy  NVP, lecz może się przyczyniać do ich nasilenia.[14] Dużą rolę przypisuje się tu zmianom hormonalnym w ciąży –βHCG, estrogeny.[12] Rozpoznanie to jest stawiane po wykluczeniu innych stanów, w których występują nudności i wymioty: nieżyt żołądkowo – jelitowy, refluks żołądkowo-przełykowy, zapalenie pęcherzyka żółciowego, choroba wrzodowa żołądka, zapalenie wyrostka, wątroby, czy zaburzenia hormonalne(np. choroba Addisona).[13] W ocenie nasilenia omawianych dolegliwości stosuje się skalę Rhodes lub VAS (visual analogue scale), w której nasilenie dolegliwości oceniane jest subiektywnie przez pacjenta, poprzez przypisanie cyfry od 0 do 10. W niniejszym badaniu natężenie nudności i wymiotów ciężarne dokonywały w oparciu o skalę VAS.

W uśmierzaniu omawianych dolegliwości stosuje się antyemetyki, zmianę sposobu żywienia, suplementację witamin, a także akupresurę. Mechanizm działania tej ostatniej nie został do końca poznany. Uważa się, że zarówno akupunktura, jak i akupresura wpływają na układ pokarmowy na drodze odruchów pobudzających i hamujących. Tezę tę popierają wyniki badania Sato i wsp.[15] Stymulacja skóry brzucha szczurów wywierała efekt hamujący, natomiast okolicy punktu P6 na kończynach pobudzający.

Według wielu doniesień akupresura P6 okazała się skuteczna w niwelowaniu nudności związanych z chorobą lokomocyjną, towarzyszących chemioterapii, czy występujących w okresie pooperacyjnym.[22]Badania Miller[16] i De Veciana[17], wykazały że jest to metoda również skuteczna w uśmierzaniu nudności ciężarnych o łagodnym i średnim nasileniu. W obu opracowaniach nie stwierdzono, by okazała się  skuteczna, gdy natężenie dolegliwości było znaczne. W prezentowanym materiale większość pacjentek (64,5%) w momencie rozpoczęcia badania podało, że oceniają nasilenie NVP na 7 do 8 w skali 0-10, co należy uznać za znaczne. Na koniec ostatniego dnia badania (VII) największa grupa ciężarnych – 64,5% oceniła je na 4 do 5 w skali 0-10. Prezentowany materiał dowodzi więc, skuteczności akupresury punktu P6 również w NVP o dość dużym nasileniu.

Norheim i wsp [18] wykazał ponadto, że omawiana forma terapii nie tylko wpływa na stopień ciężkości dolegliwości, lecz także istotnie skraca czas ich trwania.Warto podkreślić, że istotne zmniejszenia nasilenia dolegliwości wykazywane jest po dłuższym okresie stosowania niż 1, czy 2 dni. Ilustrują to wyniki badania De Aloisyo i wsp.[19]. Skuteczność opasek do akupresury P6  była oceniana w interwałach co 3 dni. Znaczącą poprawę samopoczucia pacjentek odnotowano w dniach 4-6 oraz 7-9. Tłumaczą to 2 fakty: po pierwsze w wielu przypadkach NVP ma charakter samoograniczający i ustępuje wraz z rozwojem ciąży; po drugie, w odniesieniu do akupresury mówi się o tzw. efekcie cienia. Oznacza to, że jej działanie utrzymuje się kolejne 48h po zaprzestaniu stosowania terapii.[20,21]

W żadnym natomiast z dotychczas opublikowanych badań nie odnotowano, by pacjentki zgłaszały zawroty głowy w czasie akupresury punktu P6. W omawianej grupie, takie dolegliwości wystąpiły u 4 ciężarnych (13%).  Większość publikacji potwierdza brak działań niepożądanych związanych ze stosowaniem opasek Sea Band.

WNIOSKI

Powyższe dane potwierdzają skuteczność opasek Sea Band w niwelowaniu nudności i wymiotów u ciężarnych. Jako, że akupresura nie wiąże się z ryzykiem działań niepożądanych, wydaje się metodą, którą warto zaproponować każdej ciężarnej zgłaszającej nudności i wymioty .

KONIECZNIE ZOBACZ!

Wypowiedź Profesora  Rodgera Gadsby na temat  nudności w ciąży i zastosowania opasek Sea-Band (kliknij Tu)

PIŚMIENNICTWO

1. Bashiri A., Neumann L., Maymon E., et al.: Hyperemesis gravidarum: epidemiologic features, complications and outcome. Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol., 1995; 63 (2): 135–138

2. Verberg M.F., Gillott D.J., Al-Fardan N., Grudzinskas J.G. Hyperemesis gravidarum, a literature review. Hum Reprod Update 2005; 11: 5527-39.

3.  Lacroix R., Eason F., Melzack R. Nausea and vomiting during pregnancy: A prospective study of its frequency, intensity, and patterns of change. Am J Obstet Gynecol 2000; 182: 931-7.

4.    Bailit J.L.: Hyperemesis gravidarium: epidemiologic findings from a large cohort. Am. J. Obstet. Gynecol.2005;193(3Pt1):811–814

5.    Tsang I.S., Katz V.L., Wells S.D.: Maternal and fetal outcomes in hyperemesis gravidarum. Int. J. Gynaecol. Obstet., 1996; 55 (3): 231–235

6.    Ferrara-Love R., Sekeres L., Bircher N.G. Nonpharmacologic treatment of postoperative nausea. J Perianesth Nurs 1996;11: 378–83.

7.    Jewell D., Young G. Interventions for nausea and vomiting in early pregnancy. Cochrane Database Syst Rev(4). doi:10.1002/14651858.CD00014. [Art. No.: CD00014].

8.    Shin H.S., Song Y.A., Seo S. Effect of Nei-Guan point (P6) acupressure on ketonuria levels, nausea and vomiting in womenwith hyperemesis gravidarum. J. Adv. Nurs. 2007; 59: 510–9.

9.    Can Gurkan O., Arslan H. Effect of acupressure on nausea and vomiting during pregnancy. Complement Ther Clin Pract2008;14:46–52.

10. Woolhouse M. Complementary medicine for pregnancy complications. Australian Family Physician. 2007; 35(9):695. [PubMed: 16969438]

11.  Jewell D. Nausea and vomiting in early pregnancy. American Family Physician. 2003; 68(1):143–4. [PubMed: 12887120]

12. Goodwin T.M. Nausea and vomiting of pregnancy: an obstetric syndrome. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 2002; 186(5 Suppl):S184–S189. [PubMed: 12011884]

13.  Davis M. Nausea and vomiting of pregnancy: an evidence-based review. Journal of Perinatal & Neonatal Nursing. 2004; 18(4):312–28. [PubMed: 15646303]

14.  Christer P.O. i wsp.: Manual Acupuncture Reduces Hyperemesis Gravidarum: A Placebo-Controlled, Randomized, Single-Blind, Crossover Study. J. Pain Symptom Manage 2000;20:273–279.

15.  Sato A, Sato Y, Schmidt RF. The impact of somatosensory input on autonomous functions. Reviews of physiology biochemistry and pharmacology 130, 1st ed. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag: 1997.

16.  Miller H, De Veciana M, Stewart L, Rebarber A, Rosen T. A multicenterrandomized controlled trial of nerve stimulation therapy:subanalysis of severe nausea and vomiting symptoms. Am JObstet Gynecol 2001;185(suppl):S188.

17. De Veciana M, Stewart L, Miller H, Slotnick R, Rebarber A,Rosen T. Multicenter randomized controlled trial of nerve stimulationtherapy for the relief of nausea and vomiting in pregnancy.Am J Obstet Gynecol 2001;185(suppl):S182.

18. Norheim AJ, Pedersen EJ, Fonnebo V, Berge L. Acupressuretreatment of morning sickness in pregnancy: a randomized,double-blind, placebo-controlled study. Scand J Primary HealthCare 2001;19:43-7.

19. De Aloysio D, Penacchioni P. Morning sickness control in early pregnancy by Neiguan point acupressure. Obstet Gynecol1992;80:852–4

20.  Steele NM, French J, Gatherer-Boyles J, Newman S, LeclaireS. Effect of acupressure by sea-bands on nausea andvomiting of pregnancy. JOGNN 2001;30:61–70.

21. Werntoft E, Dykes AK. Effect of acupressure on nausea andvomiting during pregnancy a randomized, placebo-controlled,pilot study. J Reprod Med 2001;46(9):835–9.

22. Lee A, Fan LTY. Stimulation of the wrist acupuncture point P6for preventing postoperative nausea and vomiting. CochraneDatabase Syst Rev(2). doi:10.1002/14651858.CD003281.pub3.[Art. No.: CD003281].

POZOSTAŁE TESTY KLINICZNE:

Badania prowadzone we Włoszech wykazały, że u 70% kobiet stosujących opaski Sea-Band wystąpiło zmniejszenie porannych mdłości.
Plastikowy guzik w opasce Sea-Band stale uciska odpowiednie punkty nadgarstków, zapobiegając lub zmniejszając uczucie mdłości.Opaski działają szybko (nawet po 2-5 min). Są estetyczne i wykonane z najwyższej jakości materiałów, zapewniają komfort stosowania i możliwość używania przez wiele lat w każdym przypadku pojawienia się uczucia mdłości.

Oryginalne angielskie opaski akupresurowe Sea-Band to doskonałe rozwiązanie na hamowanie porannych mdłości.

Skuteczność opasek Sea-Band w zapobieganiu mdłościom i wymiotom w czasie ciąży.

M. Colleen Stainton, RN, DNS, Faculty of Nursing, University of Calgary, Alberta, Canada E. Jo Ann Neff, RN, PhD, School of Nursing, East Carolina University, Greenville, USA

Opublikowane w Health Care for Women International, 15:563-575, 1994

PODSUMOWANIE

W badaniu mającym na celu ustalić skuteczność opasek Sea-Bands łagodzących mdłości i wymioty w trakcie ciąży wzięło udział 27 ciężarnych kobiet (5-22 tydzień ciąży). U 50% z tych kobiet doszło do zmniejszenia występowania wspomnianych dolegliwości. Opaski Sea-Bands są bardziej skuteczne, jeśli zastosuje się je krótko po doświadczeniu objawów oraz mniej skuteczne, jeśli zostaną zastosowane późno. Zastosowanie opasek wiąże się z istotnym potencjałem wykorzystania podejścia do nieinwazyjnego leczenia mdłości i wymiotów w ciąży bez leków.

W niniejszym artykule przedstawiamy rezultaty badania nad skutecznością opaski akupresurowej o nazwie Sea-Bands w łagodzeniu mdłości i wymiotów w ciąży. Mdłości i wymioty w ciąży są częstymi dolegliwościami w pierwszym trymestrze i pojawiają się u około 50-88% ciężarnych kobiet (Biggs 1975; Dilorio 1985). W wielu kulturach objawy te traktuje się jako oczywiste na początku ciąży, co ma związek z ogólnie przyjętym przekonaniem, że są one ograniczone do tego okresu, a zwracanie na nie uwagi jedynie pogarsza obawy kobiet.

Różne badania wykazały, że opaska Sea-Bands skutecznie łagodzi mdłości i wymioty w ciąży. Randomizowane badanie kliniczne 350 ciężarnych kobiet w warunkach ambulatoryjnych w Wielkiej Brytanii (Dundee et al., 1988) było oparte na modelu trzech grup. Grupa kontrolna została objęta opieką standardową, w jednej grupie zastosowano nacisk na punkt P6, a w drugiej na pozorowany punkt w okolicy prawego łokcia. W grupie eksperymentalnej stosującej Sea-Bands mdłości i wymioty uległy zredukowaniu o 8,5%. Hyde (1989) zaobserwował, że Sea-Bands łagodzi mdłości i poprawia samopoczucie oraz funkcjonowanie psychospołeczne, a także codzienne czynności w próbie ciężarnych kobiet. Randomizowane badanie krzyżowe metodą podwójnie ślepej próby z kontrolą placebo (N=60) wykazało 60-procentową skuteczność opasek Sea-Bands w łagodzeniu mdłości i wymiotów w ciąży w porównaniu do 30-procentowej skuteczności placebo (De Aloysio & Penacchioni, 1992). Żadne z tych badań nie analizowało doświadczenia mdłości i wymiotów  w ciąży z doświadczeniem związanym z noszeniem opasek Sea-Band.     Główną dolegliwość stanowiły mdłości, które przy zastosowaniu opasek Sea-Bands uległy zmniejszeniu o 50%. Wymioty zredukowano o 50%, a odruch wymiotny o 33%.

Wpływ akupresury na mdłości i wymioty w ciąży. Randomizowane badanie z kontrolą placebo.

Elizabeth Werntoft, University of Kalmar, Department of Natural Sciences, 2001.

CEL BADANIA

Badanie to ma na celu porównanie działania przeciwwymiotnego akupresury punktu P6 w grupie zdrowych kobiet będących w pierwszej ciąży, z normalnym jej przebiegiem, doświadczających mdłości i wymiotów oraz akupresury w punkcie placebo w grupie zdrowych kobiet będących w pierwszej ciąży, z normalnym jej przebiegiem, doświadczających mdłości i wymiotów.

Mdłości i wymioty w ciąży będą kontrolowane w grupie zdrowych kobiet będących w pierwszej ciąży, z normalnym jej przebiegiem, doświadczających mdłości i wymiotów bez żadnego leczenia.

STRESZCZENIE

Mdłości i wymioty są częstymi objawami w czasie ciąży. Powodują one dyskomfort, niezdolność do wykonywania różnych czynności i złe samopoczucie, skutkując nieobecnościami w pracy i brakiem udziału w aktywnościach społecznych. Akupresura stanowi nieinwazyjną technikę zastępującą zastosowanie nacisku igłami stosowanymi do akupunktury. Uważa się, że akupresura punktu P6 zlokalizowanego na powierzchni przedramienia łagodzi mdłości i wymioty. Badanie to ma na celu porównanie działania przeciwwymiotnego akupresury punktu P6 w grupie zdrowych kobiet o normalnym przebiegu ciąży doświadczających mdłości i wymiotów z podobną grupą, w której stosowano akupresurę w punkcie placebo oraz drugą podobną grupą, wobec której nie stosowano żadnego leczenia.

Trzy randomizowane grupy liczyły 60 kobiet. Zgodnie z wynikami niniejszego badania akupresura w punkcie P6 może znacznie zmniejszyć mdłości i wymioty w porównaniu do akupresury punktu placebo lub braku leczenia u zdrowych ciężarnych z normalnym przebiegiem ciąży. Po 3 dniach leczenia zarówno grupa, w której stosowano akupresurę punktu P6 oraz grupa placebo doświadczyły 30% złagodzenia odczuwanych mdłości w porównaniu do objawów odczuwanych na początku leczenia. Efekt ten był statystycznie istotny (p<0,05) w porównaniu do grupy otrzymującej leczenie.

Po 14 dniach leczenia grupa, w której stosowano akupresurę punktu P6 doświadczyła 50-procentowego złagodzenia mdłości w porównaniu do początku leczenia, podczas gdy w grupie placebo (30-procentowe złagodzenie mdłości) nie zaobserwowano istotnej różnicy w stosunku do grupy, która nie otrzymała leczenia (19-procentowe złagodzenie mdłości).

Podwójnie ślepe badania krzyżowe oceniające skuteczność akupresury Pericardium 6 (P6) w leczeniu mdłości porannych (EMS).

J. Bayreuther, G.T. Lewith and R. Pickering, Southampton University Medical School 1994

Wstęp

Mdłości poranne występują u co najmniej 75% ciężarnych kobiet. Zazwyczaj pojawiają się one w pierwszych 16-18 tygodniach ciąży. Teorie dotyczące przyczyn obejmują czynniki fizyczne, zmiany metaboliczne i hormonalne, ale dokładna etiologia jest niejasna. Ze względu na ewentualne ryzyko nieprawidłowości w rozwoju płodu zastosowanie leków na początku ciąży nie jest już akceptowane. W Chinach akupunktura punktu P6 jest stosowana do łagodzenia mdłości porannych od 4 tysięcy lat. Ostatnie badania wykazują, że akupresura może łagodzić mdłości poranne, ale wymaga to dokładniejszego zbadania.

Cele

W oparciu o badanie krzyżowe metodą ślepej próby określenie, czy akupresura

w punkcie P6 na nadgarstku (aktywnym) jest skuteczniejsza niż na łokciu (placebo)

w zakresie redukcji mdłości i wymiotów w ciąży.

Metoda

Z kobietami kontaktowali się różni lekarze pierwszego kontaktu z Southampton, a ciężarnym w wieku 18-35 lat rozdawano ulotki. Następnie kobiety zostały losowo przypisane do jednej z dwóch grup, w których nosiły one opaski Sea-Bands na nadgarstkach przez siedem dni, a następnie na obydwu łokciach przez siedem dni lub odwrotnie. Objawy zapisywano na dziennych analogowych kartach wizualnych. Na początku i końcu każdego tygodnia wypełniano formularz. Oceniano także wiarygodność punktu placebo.

Wyniki

Wyniki wskazują na znaczne złagodzenie mdłości za pomocą akupresury punktu P6 w porównaniu do placebo Początkowo kobiety były nastawione równie pozytywnie do obydwu metod leczenia. Po leczeniu były znacznie bardziej przekonane o wartości zalecenia akupresury.

Wnioski

Akupresura punktu P6 stanowi dobrą metodę kontroli mdłości w ciąży. Punkt na wyższej części ramienia stanowi wiarygodne placebo.

Do podwójnie ślepego badania krzyżowego oceniającego skuteczność akupresury Pericardium 6 (P6) w leczeniu mdłości porannych (EMS) włączono 23 pacjentek.             16 ukończyło badanie. Akupresura punktu P6 była znacznie skuteczniejsza w łagodzeniu mdłości niż pozorowana akupresura zgodnie z pomiarami na dziennej wizualnej skali analogowej (P=0,019). Dwie trzecie pacjentów preferowało akupresurę punktu P6 w porównaniu do punktu pozorowanego. Akupresura pozorowana została poddana oddzielnej ocenie, która wykazała, że stanowi ona wiarygodne placebo.

Dlaczego warto kupić !

  • sprawdzone – od 20 lat na rynku angielskim, obecne w 50 krajach na świecie,
  • skuteczne – skuteczność potwierdzona kilkudziesięcioma testami klinicznymi,
  • brak skutków ubocznych,
  • do wielokrotnego użytku (możliwość prania).

Gdzie kupieć opaski Sea-Band

Opracowania referencyjne
• Canova G. Sea-Band Trial in Motion Sickness (Test Sea-Band w chorobie lokomocyjnej). Szpital San Carlo Borromeo – Włochy (1990)

• Gianni Allais, Sara Rolando, Ilaria Castagnoli Gabellari Acupressure in the control of migraine-associated nausea) (Akupresura w leczeniu nudności migrenowych) Centrum Leczenia Bólu Głowy u Kobiet Uniwerytet Turyński- Włochy (2012)
• De Aloysio D, Penacchioni P. Morning sickness control in early pregnancy by Neiguan point acupressure (Kontrola mdłości porannych we wczesnej fazie ciąży poprzez akupresurę punktu Neiguan). Obstet & Gynecology październik 1992; 80(5):852-4
• Stainton MC. RN, DNS, Neff EJA. RN, Phd. „The efficacy of Sea-Bands for the control of nausea & vomiting in pregnancy” (Skuteczność opasek Sea-Band w zapobieganiu mdłościom i wymiotom w czasie ciąży). Healthcare for Women International 1994 15: 563-575 – Kanada.
• Werntoft E. „The effect of acupressure on nausea & vomiting in pregnancy” (Wpływ akupresury na mdłości i wymioty w okresie ciąży) – randomizowane badanie z kontrolą placebo. Uniwersytet w Kalmar, Wydział Nauk Przyrodniczych 2001 Szwecja
• Segiou K. „An evaluation of The Sea-Band in alleviating nausea and vomiting in patients receiving chemotherapy” (Ocena opasek Sea-Band w łagodzeniu mdłości i wymiotów u pacjentów poddawanych chemioterapii) Wydział Onkologii Medycznej, Uniwersytet w Southampton 1991 – Wielka Brytania
• Akhtar S. „An evaluation of the Sea-Band in alleviating nausea & vomiting in patients with advanced cancer” (Ocena opasek Sea-Band w łagodzeniu mdłości i wymiotów u pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową). Wydział Onkologii Medycznej, Uniwersytet w Southampton 1991 – Wielka Brytania
• Bayreuther J, Lewith GT, Pickering R. A double-blind cross-over study to evaluate the effectiveness of acupressure at Pericardium 6 (P6) in the treatment of early morning sickness (EMS). Complementary Therapies in Medicine (Podwójnie ślepe badania krzyżowe oceniające skuteczność akupresury Pericardium 6 (P6) w leczeniu mdłości porannych (EMS). Terapie komplementarne w medycynie). 1994 – Wielka Brytania.
• Phillips K, Gill L. The use of simple acupressure bands reduces post-operative nausea. Complementary Therapies in Medicine (Stosowanie opasek akupresurowych redukuje mdłości pooperacyjne. Terapie komplementarne w medycynie) 1994 – Wielka Brytania.
• Sdrani V, Stamatopoulos P. „Evaluation of acupressure in reducing post-operative nausea and vomiting” (Ocena akupresury w kontekście redukowania mdłości i wymiotów pooperacyjnych) 1997 Galenus (Grecja).
• Harmon D, Gardiner J, Harrison R, Kelly A. „Acupressure & the prevention of nausea & vomiting after laparoscopy” (Akupresura a zapobieganie mdłościom i wymiotom po laparoskopii). British Journal of Anaesthesia 1999 – Wielka Brytania
Więcej informacji na temat badań referencyjnych można uzyskać w Salus International Sp. z o.o.

Opaski akupresurowe przeciw mdłościom Sea-Band są zarejestrowane jako wyrób medyczny.